• Category : DỊCH VỤ

Khái niệm thiết kế xây dựng kĩ thuật tập trung vào các thành phần hoặc thành phần của cấu trúc hoặc hệ thống và thống nhất chúng thành một tổng thể thống nhất và chức năng, theo một cách tiếp cận cụ thể trong việc đạt được các mục tiêu theo ràng buộc hoặc giới hạn nhất định.

Dự án của chúng tôi